Энергияны тудырушы көздер: желді энергетика, биоотын және фотоэлектр
Шикізат пен өнімдерді жан-жақты қайта жасау
Өмір туралы ғылым
Ақпараттық және телебайланыстық технологиялар

Технология переработки природного и техногенного сырья

  1. Рециклинг отходов

  2. Твердые бытовые отходы

  3. Электронный журнал «Георесурсы, геоэнергетика, геополитика»