Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 252 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 252 Next Page
Page Background

ӘОЖ 02

КБЖ 91.9:6

А-46

Бас редактор

ҚР Ұлттық Ғылым академиясының

академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор

Х.М. Әбжанов

Редакциялық алқа

С.Е. Әжіғали, Ә.Б. Дербісәлі, У.Қ. Қалижанов,

Қ.З. Қасенов, Т.А. Мамашев

Библиографиялық редакция

Г.М. Әбікова, Г.Қ. Егеубаева, Қ.Е. Қаймақбаева

Аудармашылар

Адн.Х. Алтай, Т.В. Вдовухина, Д.М. Костина, Ө. Қанай

А-46

Алтай

Халифа

Ғақыпұлы:

Биобиблиографиялық

көрсеткіш

/ Құраст.: Г.Н. Балтабаева, С.Е. Әжіғали, С.С. Қорабай,

Ғ. Ғаббасұлы, Р.С. Қожахметов, К.М. Қоңырбаева, Абд.Х. Алтай. –

Алматы, 2017. – 249 б.: портр.

ISBN 978-601-7815-30-1

ӘОЖ 02

КБЖ 91.9:6

ISBN 978-601-7815-30-1

©Балтабаева Г.Н.,

Әжіғали С.Е.,

Қорабай С.С.,

Ғаббасұлы Ғ.,

Қожахметов Р.С.,

Қоңырбаева К.М.,

Алтай Абд.Х.,

құрастырушылар, 2017