Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 138 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 138 Next Page
Page Background

7

ОҚЫРМАНДАРҒА

«Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы» серия-

сының жалғасы болып табылатын бұл көрсеткіш көрнекті

ғалым-биотехнолог, белгілі ғылым қайраткері, Қазақстан

Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі,

биология ғылымдарының докторы, профессор Ізбасар

Рахимбаевқа арналған.

Академик І. Рахимбаев туралы биографиялық очерк

авторлары, ғалымның биотехнология, биохимия жəне физио-

логия ғылымдарының дамуына қосқан үлесін, ғылыми

зерттеулердің əдістемелік негізін жаңарту жəне өсімдіктер

биологиясының жаңа бағыттарын университеттерде оқыту,

Қазақстанда биотехнологиялық ғылыми мектеп қалып-

тастырудағы еңбегін баяндайды.

Биобиблиографиясынжазу барысында Ботаника институ-

тының, Бас ботаникалық бақтың, əл-Фараби атындағы Қазақ

ұлттық университетінің жəне Қазақстан Республикасы

Ұлттық ғылым академиясының мұрағаттарындағы мəлімет-

тер пайдаланылды.

Биобиблиографияда ғалым өмірінің негізгі кезеңдері,

ғылыми жəне қоғамдық қызметін сипаттайтын материалдар

жəне жарық көрген ғылыми еңбектері, бірлесіп жазған

авторлардың есімдері, сондай-ақ оның ғылыми жетекшілі-

гімен докторлық жəне кандидаттық диссертациялар қорғаған

шəкірттерінің тізімі берілген.

Көрсеткіш материалы хронологиялық тəртіппен орна-

ласқан, əр жылдың көлемінде – əліпби ретімен: алдымен

қазақша, одан кейін орыс жəне ағылшын тілдерінде жария-

ланған еңбектер беріліп отыр.

Еңбектерінің əліпбилікжəне бірлесіпжазған авторлардың

есім көрсеткіштерінде сілтемелер хронологиялық көрсет-

кіштегі еңбектерінің рет санында берілген.